Ils ont encore beaucoup à donner. Compostez-les ! Oraindik gauza asko badute emaiteko. Konpostazkizu !

Aujourd’hui que l’on habite en ville ou à la campagne, en maison ou en appartement, une solution existe pour composter ses déchets ; le Syndicat Bil Ta Garbi et ses collectivités partenaires lancent une campagne de sensibilisation du public aux bienfaits du compostage du 25 mars au 9 avril dans le cadre de la quinzaine nationale dédiée au compostage de proximité.
Gaur egun, hirian zein baserrialdean bizi, etxe edo apartamenduan, zure hondakinak konpostatzeko aukerak badira. Bil Ta Garbi Sindikatuak eta bere elkargo partaideek publikoari zuzendua den konpostaketaren onuragarritasunari buruzko sensibilizazio kanpaina bat abiatzen du, helduden Martxoaren 25-etik Apirilaren 9-ra, hurbileko konpostaketaren hamabostaldi nazionalaren kari.
Durant cette période, un programme d’ateliers sur le lombricompostage est proposé par le réseau des ambassadeurs du tri pour se former et s’équiper à cette technique de compostage sans jardin (avec des lombrics).
Denboraldi hortan, xixare-konpostaketari buruzko tailer egitarau bat eskainia izanen da Bereizketa Aholkurarien sarearen eskutik, baratzerik gabeko xixareekin egiten den konpostaketa teknika hau ikasteko eta tresnatzeko.
Pour plus d’informations : https://www.biltagarbi.com/blog/2022/03/21/a-chacun-son-composteur/
DÉCOUVREZ LE LOMBRICOMPOSTAGE ! XIXARE-KONPOSTAKETA DESKUBRITU !
Vous habitez dans un appartement sans espace vert privatif et vous souhaitez composter ? Le lombricompostage est fait pour vous. Vous déposez certains de vos déchets organiques de cuisine en morceaux dans le lombricomposteur, des lombrics se chargent alors de les composter !
Pour en savoir plus, visionnez notre vidéo sur Youtube : « En ville ou à la campagne, composter c’est possible ! »
Baratze gabeko eraikuntza batean bizi zira eta konpostatu nahi zenuke? Behar duzuna xixare konpostagailua da. Sukaldeko hondakin organiko batzu, zatikaturik, xixare konpostagailuan ezartzen dituzu, eta xixareek gainerateko lana eginen dute !
Gehiago jakiteko, gure bideoa begira ezazu Youtube: ‘’Hirian edo baserrialdean, konpostatzea posible da !’’
Pour bénéficier d’un lombricomposteur à petits prix, consultez le tableau des ateliers d’information/distribution ci-dessous proposés par le réseau des Ambassadeurs du tri du Syndicat Bil Ta Garbi. Inscrivez-vous en contactant l’Ambassadeur du tri référent (obligatoire). Après une réunion d’information d’une heure environ, repartez avec votre équipement.
Konpostagailu bat eskuratzeko prezio tipian, begiratu Bereizketa Aholkularien sareak eskainitako informazio/banaketa tailerren zutabea. Izena eman Bereizketa Aholkulari erreferentearekin harremanetan sartuz (baitezpadakoa). Ordu bateko informazio bilkuraren ondotik, zure konpostagailua berreskuratzen ahalko duzu.