STOP ! Trop de seringues sur la chaine de tri ! / ASKI ! Xiringa gehiegi bereizketa katean!

Les professionnels de santé comme les particuliers en auto-traitement sont appelés à la plus grande vigilance dans la gestion de leurs déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), comme les aiguilles, seringues, scalpels, etc.

Osasunaren profesionalei, auto- tratamenduan diren etxekoei bezala, infekzio-arriskuak artatzeko jardueren hondakinen kudeaketari (orratzak, xiringa, eskalpeloak bezalakoak) arreta handia ematea eskatua zaie.

Ces derniers mois, les agents du centre de tri du pôle Canopia à Bayonne sont confrontés quotidiennement à la présence de ces déchets dangereux sur les lignes de tri des papiers et emballages ménagers recyclables. Ils constatent une augmentation importante de leur présence au milieu des déchets recyclables (quantité multipliée par quatre depuis le mois d’octobre) nécessitant, en cas de blessure, un protocole lourd et anxiogène de suivi médical d’urgence à l’hôpital.

En aucun cas, ces DASRI ne doivent être jetés dans les poubelles/conteneurs destinés au service public de collecte des déchets ménagers : ordures ménagères, tri sélectif.

Des filières spécialisées existent et sont organisées localement pour les prendre en charge.

Qu’ils soient issus des activités professionnelles (médecins généralistes et spécialistes, établissements de santé, infirmiers libéraux, pharmaciens, vétérinaires, tatoueurs,…) ou des particuliers en auto-traitement.

L’Agence Régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS), les ordres professionnels de médecins, infirmiers et pharmaciens, l’éco-organisme DASTRI, en collaboration avec le Syndicat Bil Ta Garbi lancent un appel à la responsabilité.

Azken hilabete hauetan, Canopia poloko bereizketa zentroko langileek, hondakin arriskutsu
hauek papera eta estalki birziklagarrien bereizketa kateetan egunero aurkitzen dituzte. Hondakin
birziklagarrien erdian geroz eta gehiago badira (urriaz geroztik hauen kantitatea 4 aldiz biderkatua
izan da) eta zauri baten kasuan, ospitalean medikuntza segitze larrialdi protokolo pizu eta
arranguratsua plantan ezartzeko beharrarekin.
Hondakin horiek ez dira sekula etxe hondakinen zikin ontzietan bota behar : etxe hondakinak,
bereizketa selektiboa.
Sail berezituak badira horretarako eta tokian toki antolatuak dira. Aktibitate profesionalek
(mediku orokorra edo espezializatuak, osasun erakundeak, erizain liberalak, albaitari, farmazialari,
tatuatzailea,…) edo auto-tratamenduan diren etxekoek ekoiztuak izan.
Akitania-Berriko Eskualdeko Osasun Agentziak, medikuen, erizainen eta farmazialarien ordenak,
DASTRI eko-egiturak, Bil Ta Garbi sindikatuaren elkarlanarekin, bakotxaren erantzukizunari
deitzen dute.

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR UNE GESTION RESPONSABLE !

POUR LES PARTICULIERS QUI SONT EN AUTO-TRAITEMENT ET QUI SE FONT LEURS INJECTIONS SEULS
Une boite jaune à couvercle vert est à récupérer en pharmacie avec l’ordonnance de son traitement. Gratuite, elle est destinée à recueillir uniquement les déchets piquants de leurs soins.
Une fois pleine, la boîte doit être rapportée en pharmacie, ou dans une déchetterie faisant partie du réseau DASTRI.
Bien que de couleur jaune, elle ne doit en aucun cas être jetée dans les bacs, conteneurs ou points d’apport volontaires du tri sélectif.

POUR LES PROFESSIONNELS
Les professionnels sont responsables des déchets produits pendant leurs activités. Le coût
de l’élimination de ces déchets fait partie du prix de l’acte du professionnel de santé. Ainsi, tous les
professionnels doivent répondre à leurs obligations, faire collecter et traiter les déchets
piquants/tranchants ainsi que les déchets mous qu’ils produisent soit dans leurs cabinets, soit chez
les patients.
Plusieurs entreprises existent et leur proposent des solutions notamment lors de l’achat des
boites DASRI. Les professionnels peuvent se rapprocher de l’ARS pour connaître la liste des
entreprises pouvant prendre en charge leurs DASRI.
Bien que jaune à couvercle rouge ou blanc, les boites DASRI ne doivent en aucun cas être
déposées dans les bacs jaunes de tri des emballages des foyers et se retrouver sur la chaine de tri
où des personnes finalisent le tri des déchets par matière.
En effet, les conséquences des accidents sont lourdes, avec des agents trieurs piqués placés
sous surveillance médicale avec test sérologique et prescriptions médicales, sans compter le
choc et le côté anxiogène pour les autres agents trouvant ces déchets de soin.

AUTO-MEDIKUNTZAN DIREN PARTIKULARRENTZAT, BERBEREK INJEKZIOAK EGITEN
DUTENAK
Tapa berdedun ontzi hori bat eskuratu behar da farmazian, tratamenduaren ordenantzarekin. Urririk da, eta xixtatzen duten hondakinak baizik ez zaizkio ezarri behar.
Behin eta beterik, ontzia farmaziara eraman behar da , edo DASTRI sarean den hondakindegi batera.
Nahiz eta kolore horizkoa izan, ez da sekula bereizketa ontzietan bota behar.

PROFESIONALENTZAT
Profesionalak, beren aktibitateetan ekoizten dituzten hondakinetaz arduradunak dira.
Hondakinen kentzearen gastuak, osasun profesionalaren egintza prezioaren barne dira. Ondorioz,
profesionala orok bere eginbeharrak bete behar ditu : bere hondakin xixtadun/zorrotzak eta
hondakin bigunak bilarazi eta tratarazi, izan bere kabinetan edo pazienteen etxean.
Aterabideak proposatzen dituzten enpresak badira, batez ere DASRI ontziak erosterakoan.
Profesionalak ARS-az hurbil daitezke beren DASRIak har ditzaketen enpresen zerrenda
eskuratzeko.
Nahiz eta horiak izan tapaki gorri edo xuriarekin, DASRI ontziak ez dira sekula bereizketa ontzietan
bota behar, azken horiek bereizketa katera eramanak direlako, eta pertsona batzuek materiaka
ezartzen baitituzte.
Halabaina, istripuen ondorioak pizuak dira, xixtatuak izan diren bereizketa langileak mediku
zainketa pean jarriak baitira, azterketa serologiko eta mediku agindu pean, kondatu gabe bizi
duten txokea eta arrangura, holako arta hondakinak kausitzerakoan..